Access Safety

La sinterització és un procés de fabricació de peces sòlides modelades, consistent en compactar a alta pressió diverses pols metàl·liques i / o pètries barrejades homogèniament i, un cop compactades, realitzar un tractament tèrmic, a una temperatura inferior a la de fusió de la barreja, obtenint-se una peça consolidada i compacta.

Aquest procediment de fabricació proporciona una cohesió molt gran de les pols, creant enllaços forts entre les partícules, que acaben unint-se en un sol bloc amb la forma d'un motlle determinat.

Per tal d'aportar a l'urbanisme i l'arquitectura nous productes per a paviments que responguin a les exigències actuals Access Safety ha desenvolupat una nova gamma de productes basats en processos de sinterització de pedres naturals i formigons.

El procés consisteix en analitzar els components que integren una pedra natural, formular la barreja de minerals, amalgamar-los de forma homogènia, sotmetre'ls a alta pressió i a temperatures de quasi fusió. D'aquesta manera s'aconsegueix emular l'aspecte de qualsevol pedra natural, però garantint la seva homogeneïtat, millorant les seves qualitats fisicoquímiques i, per tant, el seu comportament mecànic: duresa, resistència al trencament, a les taques i a les temperatures extremes, baixa porositat i dilatació.

Aquest nou mètode de fabricació permet, al seu torn, reduir enormement l'impacte ambiental atès que s'utilitzen materials descartats en les pedreres i altres provinents del reciclatge. La seva major resistència al trencament permet aportar millors prestacions mecàniques amb menors gruixos i pesos, aconseguint reduir també l'impacte ambiental del seu transport i l’esforç físic en la seva instal·lació.