Access Safety

La sinterització és un procés de fabricació de peces sòlides modelades, consistent en compactar a alta pressió diverses pols metàl·liques i / o pètries barrejades homogèniament i, un cop compactades, realitzar un tractament tèrmic, a una temperatura inferior a la de fusió de la barreja, obtenint-se una peça consolidada i compacta.
 
Aquest procediment de fabricació proporciona una cohesió molt gran de les pols, creant enllaços forts entre les partícules, que acaben unint-se en un sol bloc amb la forma d'un motlle determinat.
Per tal d'aportar a l'urbanisme i l'arquitectura nous productes per a paviments que responguin a les exigències actuals Access Safety ha desenvolupat una nova gamma de productes basats en processos de sinterització de pedres naturals i formigons.