Access Safety

 • Limitacions a la creativitat dels dissenyadors d'edificis i espai urbà

  La dificultat per a disposar de materials que responguin als criteris estètics dels dissenyadors, garantint a l'hora les prestacions adequades i la seva durabilitat al llarg del temps, fa difícil enormement la tarea d'aquests professionals.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Gel i neu sobre l'espai de vianants

  La neu i el gel són causa de molts accidents en ciutats exposades a climes hivernals. Per una banda, suposen un perill per a les persones en general però, per un altra, confinen a les seves llars a les persones grans i amb problemes de mobilitat. 

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Ecosnowmelt

 • Dificultats dels vehicles per a circular en forts pendents

  Els forts pendents de les rampes als parkings, a l'interior de les fàbriques i d'alguns carrers comprometen seriosament la seguretat, donat que l'adherència dels vehicles es veu molt compromés.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20

 • Voreres i places amb terres irregulars i rajoles quartejades

   

  Materials amb baixa resistència a l'impacte, alta porositat i duresa insuficient sobre ferms deficients es deterioren al cap de pocs anys a causa dels canvis de temperatura, els arrels dels arbres i les agresions quotidianes. Tot això contribueix a una curta durada del bon estat en les obres realitzades.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone 20, Stone Slim, Productes especials

 • Manca de seguretat en paviments industrials

   

  Especialment a les fàbriques on es desenvolupen processos industrials vinculats a l'aigua, els olis i altres productes químics, els terres són molt lliscants i això augmenta l'accidentalitat. També suposen un risc els paviments d'alta conductivitat elèctrica.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  TABLET20, STONE20, STONE SLIM, Productes especiales

 • Atropellament de vianants en les cruïlles

   

  Hi ha diversos factors que concorren per produïr accidents fatals. Excès de velocitat dels vehicles, distracció del conductor o del vianant i passos de vianants mal senyalitzats i il·luminats. Però en els darrers anys, els vehicles silenciosos, als que no estem acostumats, i les capacitats sensorials i de reacció reduïdes de conductors i vianants d'edat avançada, han contribuït també a augmentar el nombre d'accidentats.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20, Access LED Alert, Access TACTILE Alert

 • Caigudes de vianants, motoristes i ciclistes

   

  Si bé les irregularitats de les voreres, els ferms lliscants i amb pendent excesiva són causa de moltes de les caigudes que pateixen els vianants, la pintura de les cruïlles, especialment quan està mullada o malament, provoca accidents de vianants, motoristes i ciclistes.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20, Access LED Alert, Access TACTILE Alert

 • Contaminació acústica

   

  Els paviments irregulars i amb gravats provoquen que tant vehicles com persones portant maletes, generin soroll. A més, aquests tipus de paviment generen una gran incomoditat als usuaris de cadires de rodes als que els hi provoquen vibracions.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials, SILENT BARCELONA

 • Contaminació de l'aire

  Per reduïr la contaminació de l'aire a les ciutats, la reducció d'emissions no és suficient. És necessari que nous materials presents a l'espai urbà es comportin de forma activa per eliminar els agents contaminants.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Costos de manteniment de façanes

  Quan les façanes dels edificis s'embruten i degraden, contribueixen a empitjorar la qualitat de l'espai urbà. La seva neteja i manteniment requereixen grans esforços econòmics.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Hydrotech

 • Degradació de l'espai públic

  Especialment als cascs antics, els materials originals es van degradant, empitjorant cada dia el seu aspecte, però també la seva accessibilitat i confort. Tot això comporta un creixent número de caigudes, major contaminació acústica i menor freqüentació dels ciutadans.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Falta d'accessibilitat a l'espai urbà

  En els darrers anys hem vist com persones que ocasionalment utilitzaven soles l'espai públic ara són usuaris habituals. Persones molt grans, persones invidents, nens, persones amb discapacitat intel·lectual o amb mobilitat reduïda són ara usuaris habituals. No obstant, la manca de senyalització tàctil, els guals malament executats i els obstacles en les voreres, fan difícil que tots poguem exercir el nostre dret a la mobilitat.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Stone Slim, Access Tactile Alert i Guide, Productes especials, Tablet20

 • Falta d'accessibilitat a les platges

  Si bé l'accès a la platja de persones amb greus limitacions de mobilitat ha millorat, les persones invidents, els banyistes inexperts i les persones amb mobilitat reduïda no poden accedir a l'aigua de forma segura i autònoma.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Access SEA

 • Manca d'adequació del viari a noves formes de mobilitat

  Vianants, bicicletes, cadires de rodes i vehicles elèctrics de tot tipus comparteixen l'espai urbà amb vehicles motoritzats per el transport públic i privat, així com per a la logística urbana. La manca de compartimentació i senyalització dels espais comporta un alt risc per a tots.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Access Led, Productes especials, Access Tactile, Access Sign

 • Manca de salubritat dels edificis

  Especialment als edificis destinats a la sanitat i l'educació, però també on es procesen aliments i altres productes de consum humà, així com als banys, és necessari eliminar els bacteris presents a l'ambient que es refugien i proliferen tant als terres com als revestiments.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Bioscare

 • Senyalització deficient de l'espai públic

  Tant la senyalització horitzontal com les places d'aparcament, les reserves per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, alertes en cruïlles perilloses i senyals viaris en general, es desgasten i exigeixen un manteniment constant. Al contrari, deixarien de cumplir la seva funció.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Access SIGN

 • Brutícia als espais de vianants

  Les taques d'oli, xiclets enganxats i excrements d'animals són els elements visibles de la brutícia als espais públics, però tot i no veure-les, l'espai urbà és aixopluc d'innumerables bacteris que transmeten malalties.

  Per aquest motiu, els municipis han de dedicar grans quantitats de diners a l'any per a mantenir la brutícia a ratlla, i tot i així, segueixen perdent la batalla.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Productes especials, Tablet20

 • Run over pedestrians in crosswalks

  There are several factors that come together to produce fatalities: fast driving, pedestrians or driver distractions and poorly marked and illuminated crossings.

  More recently, silent electric vehicles and reduced reaction time of elder drivers and pedestrians have also increased the number of accidents.

  PRODUCTS OFFERED:
  Tablet20, LED Alert Access, Access TACTILE Alert