Access Safety

 • Voreres i places amb terres irregulars i panots trencats

  CAUSA:
  Materials amb baixa resistència a l'impacte, alta porositat i duresa insuficient sobre bases deficients es deterioren al cap de pocs anys a causa dels canvis de temperatura, les arrels dels arbres i les agressions quotidianes. Tot això contribueix a una curta durada del bon estat en les obres realitzades.

  SOLUCIÓ:
  Materials durs i resistents a l’impacte sobre bases sòlides.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone 20 SNS Range, Silent SC

 • Atropellament de vianants a les cruïlles

  CAUSA:
  Hi ha diversos factors que concorren per a causar accidents fatals: Excés de velocitat dels vehicles, distracció del conductor o del vianant i passos de vianants mal senyalitzats i il·luminats. Però en els últims anys els vehicles silenciosos, als quals no estem acostumats, i les capacitats sensorials i de reacció reduïdes de conductors i vianants d'avançada edat han contribuït també a augmentar el nombre d'accidentats.

  SOLUCIÓ:
  Alertar els conductors de la proximitat de les cruïlles i als vianants sobre l’inici del pas de vianants i quan s’acostin els vehicles. Instal·lar paviments podotàctils quan faci falta.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNT, Access Tactile Alert

 • Caigudes de vianants, ciclistes i motoristes

  CAUSA:
  Si bé les irregularitats de les voreres, els terres lliscants i amb pendent excessiu són causa de moltes de les caigudes que pateixen els vianants, la pintura de les cruïlles, especialment quan és molla o no és ben mantinguda provoca accidents als vianants, motoristes i ciclistes.

  SOLUCIÓ:
  Evitar les pintures als passos de vianants i instal·lar paviments antilliscants als pendents.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNT

 • Manca d’accessibilitat a l’espai urbà

  CAUSA:
  En els últims anys hem vist com persones que ocasionalment utilitzaven soles l'espai públic ara són usuaris habituals. Persones molt gran, persones cegues, nens, persones amb discapacitat intel·lectual o amb mobilitat reduïda són ara usuaris habituals. Ara bé, la falta de senyalització tàctil, els guals mal executats i els obstacles a les voreres dificulten que tots puguem exercir el nostre dret a la mobilitat.

  SOLUCIÓ:
  Paviments llisos i no lliscants. Instal·lar paviments podotàctils quan calgui.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS range, Access Tactile, Eco Snowmelt Systems.

 • Contaminació de l’aire

  CAUSA:
  Per a reduir la contaminació de l'aire a les ciutats la reducció d'emissions no és suficient, cal que nous materials presents en l'espai urbà es comportin de manera activa per eliminar els agents contaminants.

  SOLUCIÓ:
  Utilitzar materials amb capacitat descontaminant.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Bioscare

 • Contaminació acústica

  CAUSA:
  Els paviments irregulars i amb gravats provoquen que tant vehicles com vianants portant maletes generin soroll. A més, aquests tipus de paviment generen una gran incomoditat als usuaris de cadires de rodes als que provoquen vibracions.

  SOLUCIÓ:
  Paviments silenciosos.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS range, Silent SC

 • Paviments bruts

  CAUSA:
  Les taques d'oli, xiclets enganxats i excrements d'animals són els elements visibles de la brutícia en els espais públics, però encara sense veure-les, l'espai urbà és aixopluc d'innombrables bacteris que transmeten malalties.
  Per això, els municipis han de dedicar grans quantitats de diners anualment per mantenir la brutícia a ratlla i, tot i així, segueixen perdent la batalla.

  SOLUCIÓ:
  Paviments resistents a les taques i antibactèrics.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS range, Silent SC, Bioscare

 • Degradació de l’espai públic

  CAUSA:
  Especialment en els nuclis antics, els materials originals es van degradant empitjorant cada dia el seu aspecte, però també la seva accessibilitat i confort. Tot això comporta un creixent nombre de caigudes, major contaminació acústica i menor freqüentació dels ciutadans.

  SOLUCIÓ:
  Paviments amb un cicle de vida llarg, durs I fàcils de netejar.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS range, Silent SC, Special Sintered Products

 • Mala senyalització en espais públics

  CAUSA:
  Tant la senyalització horitzontal com les places d'aparcament, les reserves per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, alertes en cruïlles perilloses i senyals viàries en general es desgasten i exigeixen un manteniment constant, en cas contrari deixen de cumplir la seva funció.

  SOLUCIÓ:
  Senyalització que no requereixi pintura ni manteniment.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Access SIGN

 • Manca d’adequació als nous modes de mobilitat

  CAUSA:
  Vianants, bicicletes, cadires de rodes i vehicles elèctrics de tot tipus comparteixen l'espai urbà amb vehicles motoritzats per al transport públic i privat, així com per a la logística urbana. La manca de compartimentació i senyalització dels espais comporta un alt risc per a tothom.

  SOLUCIÓ:
  Bona planificació de la distribució modal i senyaització adequada.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS, Stone0 SNT, Special Products, Access Tactile, Access Sign

 • Problemes sanitaris en edificis

  CAUSA:
  Especialment en els edificis destinats a la sanitat i l'educació, però també on es processen aliments i altres productes de consum humà, així com en els lavabos, cal eliminar els bacteris presents en l'ambient que es refugien i proliferen tant en els terres com en els revestiments.

  SOLUCIÓ:
  Paviments i revestiments antibactèrics.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone 20 SNS, Silent SC, Bioscare

 • Costos de manteniment de façanes

  CAUSA:
  Quan les façanes dels edificis s'embruten i degraden contribueixen a empitjorar la qualitat de l'espai urbà. La seva neteja i manteniment requereixen grans esforços econòmics.

  SOLUCIÓ:
  Revestiments autonetejants.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Bioscare

 • Paviments industrials insegurs

  CAUSA:
  Especialment en les factories on es desenvolupen processos industrials vinculats a l'aigua, els olis i altres productes químics els terres són molt relliscosos i això augmenta l'accidentabilitat. També suposen un risc els paviments d'alta conductivitat elèctrica.

  SOLUCIÓ:
  Paviments antilliscants i anticonductius.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNS, Stone20 SNT, Silent SC

 • Forts pendents que poden causar accidents

  CAUSA:
  Els forts pendents de les rampes en pàrquings, a l'interior de les factories i en alguns carrers comprometen seriosament la seguretat, ja que l'adherència dels vehicles es veu molt compromesa.

  SOLUCIÓ:
  Paviments antilliscants.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20 SNT

 • Neu i gel a l’espai públic

  CAUSA:
  La neu i el gel són causa de molts accidents en ciutats exposades a climes hivernals. D'una banda, suposen un perill per a les persones en general però, de l'altra, confinen a casa la gent gran i persones amb problemes de mobilitat.

  SOLUCIÓ:
  Sistemes de desglaç

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Eco Snowmelt System

 • Limitacions en la creativitat al dissenyar edificis i espais públics

  CAUSA:
  La dificultat per a disposar de materials que responguin als criteris estètics dels dissenyadors, garantint al seu torn les prestacions adequades i la seva durabilitat al llarg del temps, dificulta enormement la tasca d'aquests professionals.

  SOLUCIÓ:
  Proveïdors capaços de respondre als requeriments creatius del dissenyador.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Special products

 • Aspectes claus

  Access Safety treballa incansablement dissenyant i oferint nous productes que resolguin aquests problemes, donat que els professionals que dissenyen i mantenen aquests espais, de titularitat pública o privada, han de comptar amb els coneixements, els recursos i els materials per afrontar amb èxit tots aquests reptes.

  Durant el disseny. Treballant colze a colze amb els projectistes. Se'ls assessora per a millorar la seguretat i l'accessibilitat, entenent els seus requeriments i aportant solucions, tan sigui mitjançant els nostres productes, desenvolupant nous materials per a aportar solucions innovadores, desenvolupades per el nostre equip d'I+D, pels nostres partners o per altres empreses.

  Durant la construcció. Anant a les obres quan sigui necessari per resoldre dubtes en relació al comportament dels nostres productes en situacions extremes, dels materials d'unió o en relació a qualsevol qüestió que el director d'obra o el constructor puguin plantejar.

  Durant la gestió. Escoltant els problemes que els gestors d'edificis, de l'espai públic o del trànsit ens puguin plantejar. Aportant la nostra experiència i la dels nostres clients per a millorar la seguretat, el confort, la salubritat, minimitzant alhora, l'impacte econòmic.

  Durant la rehabilitació. Entenent tant els objectius dels nostres clients, com les limitacions temporals i pressupostàries de l'execució. Col·laborant en l'actualització dels espais, el manteniment del caràcter que se'ls vulgui atorgar i la seva durabilitat al llarg del temps.