Access Safety

 • Limitacions a la creativitat dels dissenyadors d'edificis i espai urbà

  La dificultat per a disposar de materials que responguin als criteris estètics dels dissenyadors, garantint a l'hora les prestacions adequades i la seva durabilitat al llarg del temps, fa difícil enormement la tarea d'aquests professionals.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Gel i neu sobre l'espai de vianants

  La neu i el gel són causa de molts accidents en ciutats exposades a climes hivernals. Per una banda, suposen un perill per a les persones en general però, per un altra, confinen a les seves llars a les persones grans i amb problemes de mobilitat. 

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Ecosnowmelt

 • Dificultats dels vehicles per a circular en forts pendents

  Els forts pendents de les rampes als parkings, a l'interior de les fàbriques i d'alguns carrers comprometen seriosament la seguretat, donat que l'adherència dels vehicles es veu molt compromés.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20

 • Voreres i places amb terres irregulars i rajoles quartejades

   

  Materials amb baixa resistència a l'impacte, alta porositat i duresa insuficient sobre ferms deficients es deterioren al cap de pocs anys a causa dels canvis de temperatura, els arrels dels arbres i les agresions quotidianes. Tot això contribueix a una curta durada del bon estat en les obres realitzades.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone 20, Stone Slim, Productes especials

 • Manca de seguretat en paviments industrials

   

  Especialment a les fàbriques on es desenvolupen processos industrials vinculats a l'aigua, els olis i altres productes químics, els terres són molt lliscants i això augmenta l'accidentalitat. També suposen un risc els paviments d'alta conductivitat elèctrica.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  TABLET20, STONE20, STONE SLIM, Productes especiales

 • Atropellament de vianants en les cruïlles

   

  Hi ha diversos factors que concorren per produïr accidents fatals. Excès de velocitat dels vehicles, distracció del conductor o del vianant i passos de vianants mal senyalitzats i il·luminats. Però en els darrers anys, els vehicles silenciosos, als que no estem acostumats, i les capacitats sensorials i de reacció reduïdes de conductors i vianants d'edat avançada, han contribuït també a augmentar el nombre d'accidentats.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20, Access LED Alert, Access TACTILE Alert

 • Caigudes de vianants, motoristes i ciclistes

   

  Si bé les irregularitats de les voreres, els ferms lliscants i amb pendent excesiva són causa de moltes de les caigudes que pateixen els vianants, la pintura de les cruïlles, especialment quan està mullada o malament, provoca accidents de vianants, motoristes i ciclistes.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Tablet20, Access LED Alert, Access TACTILE Alert

 • Contaminació acústica

   

  Els paviments irregulars i amb gravats provoquen que tant vehicles com persones portant maletes, generin soroll. A més, aquests tipus de paviment generen una gran incomoditat als usuaris de cadires de rodes als que els hi provoquen vibracions.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials, SILENT BARCELONA

 • Contaminació de l'aire

  Per reduïr la contaminació de l'aire a les ciutats, la reducció d'emissions no és suficient. És necessari que nous materials presents a l'espai urbà es comportin de forma activa per eliminar els agents contaminants.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Costos de manteniment de façanes

  Quan les façanes dels edificis s'embruten i degraden, contribueixen a empitjorar la qualitat de l'espai urbà. La seva neteja i manteniment requereixen grans esforços econòmics.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Hydrotech

 • Degradació de l'espai públic

  Especialment als cascs antics, els materials originals es van degradant, empitjorant cada dia el seu aspecte, però també la seva accessibilitat i confort. Tot això comporta un creixent número de caigudes, major contaminació acústica i menor freqüentació dels ciutadans.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Productes especials

 • Falta d'accessibilitat a l'espai urbà

  En els darrers anys hem vist com persones que ocasionalment utilitzaven soles l'espai públic ara són usuaris habituals. Persones molt grans, persones invidents, nens, persones amb discapacitat intel·lectual o amb mobilitat reduïda són ara usuaris habituals. No obstant, la manca de senyalització tàctil, els guals malament executats i els obstacles en les voreres, fan difícil que tots poguem exercir el nostre dret a la mobilitat.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Stone Slim, Access Tactile Alert i Guide, Productes especials, Tablet20

 • Falta d'accessibilitat a les platges

  Si bé l'accès a la platja de persones amb greus limitacions de mobilitat ha millorat, les persones invidents, els banyistes inexperts i les persones amb mobilitat reduïda no poden accedir a l'aigua de forma segura i autònoma.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Access SEA

 • Manca d'adequació del viari a noves formes de mobilitat

  Vianants, bicicletes, cadires de rodes i vehicles elèctrics de tot tipus comparteixen l'espai urbà amb vehicles motoritzats per el transport públic i privat, així com per a la logística urbana. La manca de compartimentació i senyalització dels espais comporta un alt risc per a tots.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Access Led, Productes especials, Access Tactile, Access Sign

 • Manca de salubritat dels edificis

  Especialment als edificis destinats a la sanitat i l'educació, però també on es procesen aliments i altres productes de consum humà, així com als banys, és necessari eliminar els bacteris presents a l'ambient que es refugien i proliferen tant als terres com als revestiments.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Bioscare

 • Senyalització deficient de l'espai públic

  Tant la senyalització horitzontal com les places d'aparcament, les reserves per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, alertes en cruïlles perilloses i senyals viaris en general, es desgasten i exigeixen un manteniment constant. Al contrari, deixarien de cumplir la seva funció.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Access SIGN

 • Brutícia als espais de vianants

  Les taques d'oli, xiclets enganxats i excrements d'animals són els elements visibles de la brutícia als espais públics, però tot i no veure-les, l'espai urbà és aixopluc d'innumerables bacteris que transmeten malalties.

  Per aquest motiu, els municipis han de dedicar grans quantitats de diners a l'any per a mantenir la brutícia a ratlla, i tot i així, segueixen perdent la batalla.

  PRODUCTES PROPOSATS:
  Stone20, Productes especials, Tablet20